Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor personen van 55 jaar en ouder en wordt aangegaan per kalenderjaar.


Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd behoudens opzegging  door of overlijden van het lid.

Opzegging dient schriftelijk  te geschieden bij de secretaris van de vereniging 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar c.q. kalenderjaar.


De voor het lidmaatschap verschuldigde contributie bedraagt € 95,= per kalenderjaar voor alle leden die geen gebruik maken van de biljarts.

Voor de bil;artende leden bedraagt de contributie € 125,= per kalenderjaar.

Is ook de echtgenote/partner lid van de vereniging dan is daarvoor € 55,= verschuldigd.