Geschiedenis

Geschiedenis SVZ

 2 Maart 2010 wat was het gezellig op de receptie 15 jaar SVZ.

Ik raakte in gesprek met één van de oudere leden, wat op een receptie natuurlijk heel normaal is. Tot deze beweerde al 20 jaar lid te zijn en nog een ander 18 jaar. Dat is toch wel wat vreemd bij een 15 jarige receptie. Ik ben op zoek gegaan naar iemand die volgens mij veel van de geschiedenis van onze vereniging moest afweten en zo kwam ik bij Henk Oversluizen een oudgediende.

Henk wist mij te vertellen dat een aantal mensen o.a. Cor Mijdam (voorzitter), Kees Maas en Leen Grimming tijdens een potje klaverjassen eind jaren `70 onder het genot van een kopje koffie in de buurtvereniging de Stek op het idee zijn gekomen een WAO en 55+ club op te richten.

En dat is ook gebeurd. De club viel onder de paraplu van wijkbelangen vereniging Zalmplaat (WBZ) en voor 12 gulden per jaar kon je lid worden mits je 55+ was of in de WAO zat en indien het bestuur er mee instemde.

Uit handen van de hr. Elemans werd namens de gemeente Poortugaal waar Zalmplaat toen nog onder viel een biljarttafel geschonken. De club was gehuisvest in een buurthuis waar ook niet leden kwamen om b.v de krant te lezen of een praatje te maken. Soms moest zelfs de biljarter even aan de kant omdat er een baby een schone luier moest hebben. Of er kon even geen kaartje worden gelegd, daar alle tafels bezet waren.


Oprichting Senioren Vereniging Zalmplaat

In het jaar 1995 vonden een aantal leden, dat het tijd werd om zelfstandig te gaan worden met een eigen verantwoording.

De vereniging werd te groot (50 leden) in een te kleine ruimte en dus moest opzoek gegaan worden naar een grotere locatie. Met veel hulp en inzet van mevr. v. Os werd een leegstaand schoolgebouw gevonden, dus aan het werk.

De eerste stap was het oprichten van de vereniging in de huidige vorm. Bij notaris Dekker te Albrandswaard werd d.d. 9 maart 1995 de akte voor de Senioren Vereniging Zalmplaat officieel opgemaakt met als vertegenwoordigers van SVZ de heren v.Hoorn, v.d. Hoek en Beijn.


Bestuur

Het eerste SVZ bestuur bestond uit mevrouw Corrie van de Wal en de heren Nol Hoorn, Rinus Beijn en Dirk Hoogeboom. Van bovengenoemde oud-leden leven alleen Mevr. C. v. d. Wal nog steeds actief lid, (Wel en Wee in de club wordt door haar verzorgd), de heer A. Hoek (erelid, maar helaas gehuisvest in de Brede Vliet) en de heer R. Beijn (geen lid meer). Nu de vereniging officieel bij de notaris was beklonken, begon het echte werk pas goed.


Renovatie clubgebouw

Maanden achtereen is er door een aantal leden iedere dag keihard gewerkt om het kale oude schoolgebouw te restaureren en gezellig te maken.

Het is haast onvoorstelbaar dat alles maar dan ook alles door de ledenzelf is gedaan van b.v. werkzaamheden in de kelderruimte tot het plafond. Timmeren, schilderen, ontsmetten, elektrisch. Werkelijk alles.

De eerste ruimten welke feestelijk in gebruik zijn genomen, warennatuurlijk, die van de bar en de hal. In de betreffende hal (waar nu het gezellige zitje staat) zijn de eerste twee biljarts geplaatst waarvan er één is geschonken door de kinderen van de heer Kaptein (ook al lang overleden).

Al snel werden de overige ruimten ook omgetoverd tot een kaart en dartzaal en nog twee biljartzalen t.w. een grote en een wat kleinere.

Een nieuw probleem kwam om de hoek kijken! Wat heb je aan een biljartzaal zonder biljarts. Maar daar waar de nood het hoogst is, is de redding nabij. Namelijk de heer H.C. Hoek, zoon van de toenmalige secretaris Ab Hoek stak de helpende hand toe en gaf SVZ 3 biljarttafels in bruikleen en wel tot een eventuele beëindiging van de vereniging.

Het zesde biljart is SVZ geschonken door de familie Boere. Niet alleen is er bij de notaris een officiële akte opgemaakt, waar b.v: instaat dat je alleen lid kan worden indien je schriftelijk een verzoek indiende en dit door het bestuur werd geaccepteerd.

Maar door het toenmalige bestuur is er ook een huishoudelijk reglement opgesteld welke nog steeds van kracht is.


Ik heb het idee dat een aantal van onze leden het huishoudelijk reglement nog nooit goed hebben gelezen of zijn erg vergeetachtig. Geklaagd wordt er altijd, maar wat is SVZ toch een mooie vereniging in een keurig (ook nu nog door vrijwilligers ) onderhouden pand, waar je gezellig kan kaarten, biljarten of kan samenzijn.


Als bevestiging, dat de onderlinge sfeer volgens Andre Lakerveld door de jaren heen goed was, kwam hij met een verslag van het jubileum feest in de Brinkhoeve te Poortugaal, waar de leden trots het 10 jarig bestaan vierden samen met een groot aantal genodigden.

Eind van de avond nam de toenmalige voorzitter Wout Gerlag het woord. Hij bedankte de heren Luc Mout en Cor de Winter van de feestcommissie en verder een ieder die de avond heeft doen slagen.

Tevens sprak hij de verwachting uit dat het ledenaantal zou groeien tot 160. Zo ziet u dus, hoe een klein clubje groot kan worden.


Henk Oversluizen stond erop dat ik de oudste leden van onze vereniging extra vermeld en dat doe ik bij deze graag, t.w. Corrie v/d Wal, Guus Hage, Adrie Eykemans, Piet Ligtvoet en Jan Franken.


Henk en Andre bedankt voor alle informatie.